Дархан хэрэглэгчдэд үйчлэх төв

140015 тусгай дугаарт Хэрэглэгчийн 7 орон /100.., 200..., 300...,/-той кодоо бичиж Мессеж илгээн нэвтрэх нууц код авах боломжтой. Нэвтрэх код: Хэрэглэгч Цахилгаан Эрчим Хүчний гэрээний дагуу олгогдсон 7 оронтой кодоо оруулна.Нууц дугаар: Хэрэглэгчийн гэрээ байгуулсан гар утасны дугаараа оруулж нэвтрэнэ. Нэвтрэхгүй тохиолдолд Дэлгэрэнгүй

Сүхбаатар салбар

140015 тусгай дугаарт Хэрэглэгчийн 7 орон /500...,/-той кодоо бичиж Мессеж илгээн нэвтрэх нууц код авах боломжтой боллоо. Сүхбаатар салбарын /Сэлэнгэ аймаг/ хэрэглэгчид 7036-3900 дугаараас лавлаж нууц кодоо авна уу Дэлгэрэнгүй

Пин код авах

БАНК Утсаар авах

Хөтөл салбар

140015 тусгай дугаарт Хэрэглэгчийн 7 оронтой кодоо бичиж Мессеж илгээн нэвтрэх нууц код авах боломжтой боллоо. Хөтөл салбарын /Сэлэнгэ аймаг/ хэрэглэгчид 7036-8175 дугаараас лавлаж нууц кодоо авна уу Дэлгэрэнгүй

Жаргалант салбар

140015 тусгай дугаарт Хэрэглэгчийн 7 оронтой кодоо бичиж Мессеж илгээн нэвтрэх нууц код авах боломжтой боллоо. Нэвтрэх код:Хэрэглэгч Цахилгаан Эрчим Хүчний гэрээний дагуу олгогдсон 7 оронтой кодоо оруулна.Нууц дугаар:Хэрэглэгчийн гэрээ байгуулсан гар утасны дугаараа оруулж нэвтрэнэ. Нэвтрэхгүй тохиолдолд Дэлгэрэнгүй

Зүүнхараа салбар

140015 тусгай дугаарт Хэрэглэгчийн 7 оронтой кодоо бичиж Мессеж илгээн нэвтрэх нууц код авах боломжтой. Зүүнхараа салбарын /Сэлэнгэ аймаг/ хэрэглэгчид 7036-7283 дугаараас лавлаж нууц кодоо авна уу Дэлгэрэнгүй

Дархан хэрэглэгчдэд үйчлэх төв

140015 тусгай дугаарт Хэрэглэгчийн 7 орон /100.., 200..., 300...,/-той кодоо бичиж Мессеж илгээн нэвтрэх нууц код авах боломжтой. Нэвтрэх код: Хэрэглэгч Цахилгаан Эрчим Хүчний гэрээний дагуу олгогдсон 7 оронтой кодоо оруулна.Нууц дугаар: Хэрэглэгчийн гэрээ байгуулсан гар утасны дугаараа оруулж нэвтрэнэ. Нэвтрэхгүй тохиолдолд Дэлгэрэнгүй

Жаргалант салбар

140015 тусгай дугаарт Хэрэглэгчийн 7 оронтой кодоо бичиж Мессеж илгээн нэвтрэх нууц код авах боломжтой боллоо. Нэвтрэх код:Хэрэглэгч Цахилгаан Эрчим Хүчний гэрээний дагуу олгогдсон 7 оронтой кодоо оруулна.Нууц дугаар:Хэрэглэгчийн гэрээ байгуулсан гар утасны дугаараа оруулж нэвтрэнэ. Нэвтрэхгүй тохиолдолд Дэлгэрэнгүй

Өмнөх 1 Дараах